JAARVERGADERING FESTUNIQUE EN BELTRUMS VOLKSFEEST 2019

Aan alle inwoners van Beltrum en haar buitengebied

Beltrum, april 2019.

Beste inwoners van Beltrum,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 16 april aanstaande in Kulturhus de Wanne, aanvang 20.30 uur. Als organisatoren van het Beltrums Volksfeest en Festunique wijzen we u er op, dat de jaarvergadering dé gelegenheid is om uw gemotiveerde mening, vindingrijke ideeën en opbouwende kritiek met betrekking tot het Beltrums Volksfeest en Fesïunique te geven. We horen graag van u. U kunt eventuele op- of aanmerkingen óók schriftelijk indienen bij één van de bestuursleden. De notulen en het jaarverslag zullen vanaf 20.00 uur ter inzage liggen. Ook zullen deze online te lezen zijn op www.festunique.nl.
Agenda jaarvergadering:
1. Opening;
2. Notulen vorige jaarvergadering (d.d. 17 april 2018).
3. Jaarverslag 2018.
4. Financieel verslag 2018;
5. Verslag kascommissie;
6. Benoeming kascommissie;
7. Bestuursverkiezing;

> Periodiek aftredend en herkiesbaar: Marco Klein Falckenborg
> Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Sander ten Have, Lotte Geerdinck, Gilbert Heutinck.
> Bestuur stelt voor als nieuwe bestuursleden: alle commissieleden verbonden aan het SVB. Het
SVB is voornemens een nieuwe structuur van besturen op te zetten, één die beter past in deze tijd
en waardoor we beter georganiseerd zijn.
Namen van nieuwe en (eventuele) tegenkandidaten kunnen (met bereidverklaring) tot aanvang van de vergadering worden ingediend bij de voorzitter,
8. Kermis 2019
9. Mededelingen;
10. Rondvraag;
11. Sluiting.
Graag tot ziens op onze jaarvergadering op dinsdag 16 april a.s. Met vriendelijke groeten,
Bestuur,
Stichting Volksfeest Beltrum