Beste Leden en andere belangstellenden,
Wij willen u uitnodigen voor de ledenvergadering op 13 april 2022.
Gelukkig is het weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen.
Locatie: achter in de Parochiekerk
Aanvang: 20.00 uur
De agenda voor deze avond:
– Opening Wilfried Groot Zevert
– Notulen ledenvergadering 14 april 2021
en Jaarverslag 2021 Hermien Roelvink
– Financiële presentaties: Kulturhus Arno te Veluwe
Naoberfonds Thea Nijenhuis
Raad van Overleg
en begroting 2022 Jozé Ribbers
– Openbare ruimten & Groen Richard Stortelder
– Bestuurssamenstelling RvOB
* Richard Stortelder : aftredend en niet herkiesbaar
* Carla Baks : aftredend en niet herkiesbaar
* Afscheid Lissa Pape
Pauze
– Wonen, Welzijn & Zorg Roel Beunk
– Dorpsorganisatie Beltrum Wilfried Groot Zevert
Presentaties van de drie werkgroepen en de dorpsverbinder en de mogelijkheid om
een open dialoog te voeren met elkaar over de toekomstvisie van Beltrum.
– Rondvraag en afsluiting Wilfried Groot Zevert

RvOB hoopt op uw aanwezigheid op 13 april 2022. De Raad van Overleg hoopt op een
interactieve en open vergadering, waarbij het erg belangrijk is om de mening en behoeftes
van de Beltrumse inwoners te horen.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur RvOB,
Hermien Roelvink