Raad van Overleg Beltrum

Beste Leden en andere belangstellenden, Gezien de huidige nieuwe corona maatregelen, gaat de ledenvergadering RvOB op 17 november niet door!

Wij willen u uitnodigen voor de ledenvergadering op 17 november 2021.
Gelukkig is het weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen.
Locatie: achter in de Parochiekerk
Aanvang: 20.00 uur

De agenda voor deze avond:
– Opening Wilfried Groot Zevert
– Notulen ledenvergadering 14 april 2021
– Financiële presentaties: Kulturhus Arno te Veluwe
Raad van Overleg:
begroting 2022 Jozé Ribbers
Naoberfonds Thea Nijenhuis
– Openbare ruimten Richard Stortelder
– Duurzaamheid / RODE beleid Roel Beunk
– Wonen in Beltrum Wilfried Groot Zevert
Pauze
– Wonen, Welzijn & Zorg Roel Beunk
– Dorpsorganisatie Beltrum Wilfried Groot Zevert
– Rondvraag en afsluiting Wilfried Groot Zevert

RvOB hoopt op uw aanwezigheid op 17 november 2021.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur RvOB,
Hermien Roelvink

Op 14 april 2021 heeft de (digitale) jaarvergadering van de Overleg plaatsgevonden.

Bekijk hier de notulen van de Notulen ledenvergadering RvOB 14 april 2021.

De livestream van deze jaarvergadering is terug te horen via de volgende link: https://youtu.be/Xd1mHYrqmvM
In deze vergadering komen onder andere aan de orde:
– laatste update van de ontwikkelingen rondom het nieuwe dynamische park “de Stroet
– een presentatie van onze enthousiaste dorpsverbinder Chantal Papen – het project Wonen, Welzijn & Zorg
Projecten en ontwikkelingen die van belang zijn voor heel Beltrum. Dus doe en denk mee als inwoner van Beltrum!


Link voor livestream: www.beltrumlive.nl
Agenda:
1. Opening (Wilfried Groot Zevert)
2. Notulen jaarvergadering 18 november 2020
en jaarverslag 2020 (Hermien Roelvink)
3. Financiële presentaties (Jozé Ribbers)
4. Het 4-generaties park “de Stroet” (Sander Esselink)
5. Voorstellen en functie Dorpsverbinder (Chantal Papen)
6. Wonen, Welzijn & Zorg (Roel Beunk)
7. Omgevingsvisie en de ontwikkelingen
rondom gemeentelijke perikelen (Theo Helmers)
8. Duurzaamheidsagenda gemeente Berkelland (Wilfried Groot Zevert)
9. Openbare wegen, ruimten en groen (Richard Stortelder)
10. Binnengekomen vragen (Wilfried Groot Zevert)
11. Afsluiting
Wij hopen jullie weer digitaal te kunnen begroeten deze avond.
Vragen en/of opmerkingen voorafgaand aan deze vergadering kunt u doorgeven via mailadres: info@raadvanoverlegbeltrumbeltrum.nl , graag voor 9 april.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur RvOB,
Hermien Roelvink

Gezien de corona maatregelen zal deze waarschijnlijk weer digitaal gaan plaatsvinden.
 Door de corona lijkt de wereld soms stil te staan, maar de ontwikkelingen in Beltrum staan niet stil.
Tijdens deze informatieve jaarvergadering wil RvOB u op de hoogte houden van al deze ontwikkelingen!

Dus noteer deze datum vast in u agenda.
We zullen u vooraf informeren over de livestream voor deze jaarvergadering. (wanneer de corona maatregelen het weer toe zullen laten, gaat de voorkeur uit naar fysiek vergaderen om elkaar zo weer te ontmoeten)

Met vriendelijke groet,
namens bestuur RvOB

Hermien Roelvink

Beste leden en andere belangstellenden,

Vanwege de corona maatregelen was het niet mogelijk om fysiek samen bij een te komen voor de jaarvergadering RvOB.  gehouden op wo. 18 nov. 2020.

Klik hier voor het Power point verslag van de digitale vergadering van 18 nov. 2020 

Klik hier voor de notulen van de digitale ledenvergadering RvOB op 18 november 2020.

Klik op onderstaande afbeelding voor meer info over deze avond

75 JAAR VRIJHEID – Een dag om te vieren, om na te denken over het belang van vrijheid én ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is en niet vanzelfsprekend! Bekijk hier de foto’s van de herdenking 2020

Woningsplitsing in het buitengebied weer mogelijk

De gemeenteraad heeft op 14 april de ‘Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied (extra verblijfsobject met een woonfunctie (BAG))’ vastgesteld. Dat betekent dat het splitsen van een woning (toevoegen extra verblijfsobject met een woonfunctie) in het buitengebied weer mogelijk is. Met deze structuurvisie ontstaat er in het buitengebied ruimte voor woningsplitsing (toevoegen van een extra verblijfsobject met een woonfunctie) in karakteristieke gebouwen en in 50 niet-karakteristieke gebouwen. Wilt u hier gebruik van maken? In de structuurvisie kunt u lezen onder welke voorwaarden de gemeente mee wil werken aan een aanvraag voor het splitsen van een woning (toevoegen van een extra verblijfsobject met een woonfunctie) en wat u daarvoor moet doen. U kunt de structuurvisie vanaf 23 april vinden op de website van de gemeente (onder ‘Bestemmingsplannen’, ‘Geldende plannen’, ‘Structuurvisies’) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen door te bellen naar 0545 – 250 250. Bekijk hier de structuurvisie woningsplitsing buitengebied.

VLAGGEN VOOR DE VRIJHEID

Op dinsdag 31 maart a.s. is het 75 jaar geleden dat Beltrum bevrijd werd van de Duitse bezetting. De Raad van Overleg vraagt i.o.m. de 4/5 mei commissie aan de inwoners van Beltrum, om komende dinsdag de vlag uit te hangen.
Graag dit bericht massaal delen en doorgeven aan de niet digitale inwoners van Beltrum, zodat dinsdag bij elk huis de vlag uithangt.
Wij waarderen onze vrijheid. Doe mee!

Raad van Overleg Beltrum

Alle samenkomsten en evenementen in Nederland zijn tot 1 juni verboden.
Dit betekent helaas dat een aantal activiteiten van de Raad van Overleg Beltrum geen doorgang kunnen vinden.
Allereerst zal onze jaarvergadering van 15 april a.s. worden verschoven naar een nader vast te stellen datum. Ook was het de bedoeling in April een nieuwe editie van het Belletje uit te brengen met veel informatie over de komende activiteiten, maar het is niet zinvol nu het Belletje uit te brengen.
De herdenkingsdienst van 4 mei en het bevrijdingsfeest op 5 mei kunnen helaas geen doorgang vinden. We zoeken uiteraard naar een passende manier om aandacht te geven aan de bevrijding dit jaar 75 jaar geleden, maar hierover zullen wij u op de hoogte houden.
Wij vragen om jullie begrip en wensen iedereen heel veel sterkte, hou elkaar een beetje in de gaten.

Raad van Overleg Beltrum

Bekijk hier de powerpoint presentatie van 11 maart jl met de resultaten van de enquete over welzijn wonen en zorg.

Op 19 februari jl is in Beltrum de Asbesttrein van start gegaan. Deze avond werd verzorgd door de gemeente Berkelland in nauwe samenwerking met de Raad van Overleg Beltrum en de Belangenvereniging Voor-Beltrum.
De eigenaren met een asbest verdacht dak waren deze informatieavond uitgenodigd en circa 60 belangstellenden waren aanwezig.
Door de Stichting Asbesttrein werd een presentatie verzorgd met alle zaken welke van belang zijn bij het mogelijk saneren van het asbestdak. De Stichting Asbesttrein geeft een gratis en vrijblijvend advies. Zij doen dit door het voeren van keukentafelgesprekken welke op locatie worden uitgevoerd om zodoende ook de bestaande situatie te kunnen beoordelen.
Ook eigenaren van asbestverdachte daken, welke niet bij de presentatie aanwezig waren kunnen zich natuurlijk inschrijven voor een advies middels de keukentafelgesprekken.
De presentatie van deze avond is te vinden op de website van de Raad van Overleg Beltrum, www.beltrum-online.nl/Raad van Overleg Beltrum

Bekijk hier de presentatie.

Beltrum herdenkt op  4 -5 mei de oorlog en vieren we 75 jaar vrijheid.

Enquête Wonen Welzijn en Zorg. Vul hem hier in! U mening horen wij graag. Wij hebben jullie hulp nodig!

Als ondersteuning van de enquête zijn een tiental video’s gemaakt bekijk ze hier

We hebben het goed voor elkaar in Beltrum, Voor Beltrum, Avest en Lintvelde.
We wonen hier in een mooie en gezellige omgeving waar we trots op mogen zijn. Dat willen we graag zo houden, maar Beltrum gaat veranderen.

We willen graag jouw mening en ideeën horen over wat je belangrijk vindt op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.
In ongeveer tien minuten kun je jouw ideeën en wensen kwijt in deze vragenlijst.

https://monitor.zorgbelang-panel.nl/gelderland/beltrum

De vragenlijst gaat om wat jij vindt! Vul de vragenlijst dus niet met iemand anders in, maar laat diegene een eigen vragenlijst invullen. Bijvoorbeeld: verschillende leden van hetzelfde gezin vullen ieder voor zich de lijst in. Zo krijgen we nog beter zicht op wat er belangrijk is voor iedereen!

Bekijk hier het artikel BerkelBericht over dubbele bewoning en woningsplitsing

Bekijk hier de lijst met karakteristieke gebouwen in het buitengebied van Beltrum

Op 4 mei heeft Beltrum de Nationale Dodenherdenking herdacht.

Bekijk hier : Koersbrief Kleine Kernen t.b.v. coalitiebesprekingen Gemeente Berkelland 2018-2022

Bekijk hier Leefbaarheid Kleine Kernen Berkelland

De Raad van Overleg Beltrum stelt zich ten doel het behartigen van zaken die van algemeen belang zijn voor Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum om te komen tot een verbetering van de leefbaarheid.

Bestuur van De Raad van Overleg Beltrum

Wilfried Groot Zevert Voorzitter06 - 23 78 85 35
Hermien RoelvinkSecretaris06 - 13 80 57 07
Jozé RibbersPenningmeester(0544) - 35 16 37
Carla Klein BretelerAlgemeen lid06 - 15 15 80 16
Richard StortelderAlgemeen lid06 - 53 15 14 10
Roel BeunkAlgemeen lid06 - 51 26 11 47
Carla Baks Algemeen lid06 - 13 30 46 06

Twee keer in het jaar informeert de Raad van Overleg over de actuele thema’s die spelen binnen Beltrum doormiddel van het informatieblad ’t Belletje.

Inloop uur
Elke eerste woensdag van de maand vergadert de Raad van Overleg in Kulturhus de Wanne. Voor iedereen die vragen en/of opmerking heeft over zaken in en rondom Beltrum is er om 20:30 een inloop uur om de Raad van Overleg hier van op de hoogte te stellen.

Heeft u zaken die volgens u anders kunnen of thema’s waar de Raad van Overleg aandacht aan moet schenken? Loop dan gerust binnen tijdens het inloop uur elke eerste woensdag van de maand om 20:30.

Leden
Raad van Overleg Beltrum behartigt de belangen van de leden. Lid van de vereniging kunnen zijn: verenigingen, organisaties of groeperingen gevestigd te Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum op creatief-, maatschappelijk, – levensbeschouwelijk-, cultureel-, recreatief-, of sportgebied.

Contactgegevens
Raad van Overleg Beltrum
p/a Kulturhus De Wanne
Mariaplein 6 B
7156 MG BELTRUM
info@raadvanoverlegbeltrum.nl

De Raad van Overleg voert een actief publiciteitsbeleid om inzicht te geven in de activiteiten van de Raad van Overleg en om haar standpunten uit te dragen. Daarvoor wordt o.a. gebruik gemaakt van haar eigen nieuwsbrief ‘t Belletje welke één of meerdere keren per jaar verschijnt en huis aan huis wordt verspreidt in Avest, Beltrum, Lintvelde en Voor-Beltrum.

nieuw-logo-kop-belletje

Klik hier om een oude uitgave van Het Belletje van: 21 juni 1968 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 46 november 2021 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 45 maart 2021 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 44 november 2020  te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no. 43 oktober 2019 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no, 42 april 2019 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no, 41 november 2018 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje Special Wonen Oktober 2018 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no.40 van april 2018 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no 39 van oktober 2017 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no 38 van maart 2017 te downloaden

Klik hier om het ‘t Belletje no 37 van oktober 2016 te downloaden

Klik hier om het ‘t Belletje no 36 van maart 2016 te downloaden

Klik hier om het ‘t Belletje no 35 van oktober 2015 te downloaden

Klik hier om ‘t Belletje no 34 van maart 2015 te downloaden

Klik hier om de uitgave oktober 2014 no. 33 te downloaden.

Klik hier om de uitgave maart 2014 no. 32 te downloaden.

Klik hier om de uitgave oktober 2013 no. 31 te downloaden.

Klik hier om de uitgave Juli 2012 no. 30 te downloaden.

Klik hier om de uitgave Oktober 2011 no. 29 te downloaden.

Klik hier om de uitgave mei 2011 no. 28 te downloaden.

Klik hier om de uitgave november 2010 no. 27 te downloaden.

Jaarverslagen

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2015  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2016  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2017  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2018  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2019  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM

Bekijk hier het JAARVERSLAG 2020  RAAD VAN OVERLEG BELTRUM


 

 

AGENDA

dec
18
za
08:30 Oud papier ”drive-in” Zanggroep ...
Oud papier ”drive-in” Zanggroep ...
dec 18 @ 08:30 – 13:00
Oud papier ''drive-in" Zanggroep Rhumtas en Beltrums Mannenkoor
Beltrum kiest definitief voor oud papier drive-in Oud-papier ”drive-in” door Zanggroep Rhumtas, Beltrums Mannenkoor Tijd: van 8.30 – 13.00 uur Plaats: Avesterweg 26 Beltrum Ook deze maand zal er weer papier ingezameld worden door Zanggroep[...]
14:30 SamenLeven KBO, Bingo
SamenLeven KBO, Bingo
dec 18 @ 14:30 – 17:00
SamenLeven KBO, Bingo
AFGELAST – De Kerstmiddag op zaterdag 28 december  2021 is helaas afgelast, de aanvullende corona maatregelen heeft ons doen besluiten de middag te annuleren. SamenLeven KBO NIEUWS UIT DE VERENIGING Wij mogen onze leden weer[...]
dec
30
do
09:30 SJB Oliebollenactie
SJB Oliebollenactie
dec 30 @ 09:30
SJB Oliebollenactie
Zo rond een uur zes gaan op 29 december altijd de speciale voor oliebollen bestemde frituurpannen aan. En als het eerste deeg gerezen is kan de eerste bakploeg beginnen met het bakken van de oliebollen.[...]
jan
9
zo
hele dag Survival Run Beltrum 2021
Survival Run Beltrum 2021
jan 9 hele dag
Survival Run Beltrum 2021
Stichting Survivalrun Beltrum voelt zich feestelijk bij Survivalrun Beltrum. De Survivalrun Bond Nederland heeft ons afgelopen week benaderd met de vraag of wij aankomende editie het ????ONK LSR???? zouden willen organiseren. Doordat de run van[...]
jan
15
za
08:30 Oud papier ”drive-in” Zanggroep ...
Oud papier ”drive-in” Zanggroep ...
jan 15 @ 08:30 – 13:00
Oud papier ''drive-in" Zanggroep Rhumtas en Beltrums Mannenkoor
Beltrum kiest definitief voor oud papier drive-in Oud-papier ”drive-in” door Zanggroep Rhumtas, Beltrums Mannenkoor Tijd: van 8.30 – 13.00 uur Plaats: Avesterweg 26 Beltrum Ook deze maand zal er weer papier ingezameld worden door Zanggroep[...]