Algemene voorwaarden publicaties digitale infobord

1. Teksten voor publicaties dienen ten minste 2 weken voor de aanvangsdatum van de activiteit door ons ontvangen te zijn. Om verzekerd te zijn van publicatie mag eerder aanleveren natuurlijk altijd;

2. De teksten dienen via het opgave formulier op de site www.beltrum-online.nl/publicatie-plaatsen aangeleverd te worden. Mocht dit niet kunnen of bij storingen dan kan het formulier/tekst aangeleverd worden via info@raadvanoverlegbeltrum.nl;

3. Een publicatie kan maximaal bestaan uit 4 regels met ieder 16 karakters;

4. Logo’s kunnen helaas niet worden geplaatst;

5. Voor het plaatsen van teksten op het digitale bord wordt wel een kleine vergoeding gevraagd in verband met onderhoud en vervanging.
Voor niet commerciële activiteiten bedragen de kosten € 10,- per keer met een maximum van € 50,- per kalenderjaar.
Voor publicaties omtrent bedrijfsmatige, commerciële activiteiten wordt een bedrag van € 50,- per keer berekend;

6. Na aanmelding ontvangt u een mail waarin de gegevens staan met betrekking tot de betaling. De publicatie wordt geplaatst na betaling;

7. Na afloop van de activiteit of het evenement wordt de betreffende publicatie door de beheerder verwijderd;

8. Het is niet toegestaan om ter plaatse van het publicatiebord dan wel in de nabije omgeving een ander publicatiebord te plaatsen;

9. We zullen trachten de gewenste tekst te plaatsen. We behouden ons echter het recht van aanpassing voor, zowel wat de tekst als het tijdstip van publicatie betreft;

10. Uitgangspunt is dat alle aanvragen gepubliceerd worden mits daarvoor voldoende ruimte beschikbaar is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij u hierover berichten;

11. Bezwaren, klachten, opmerkingen en suggesties kunnen worden ingediend bij het bestuur van de Raad van Overleg Beltrum, via e-mail info@raadvanoverlegbeltrum.nl;

12. Ingeval van bezwaar cq klachten beslist het bestuur van de Raad van Overleg Beltrum. Dit besluit is bindend;